Integritetspolicy

Introduktion
IT-Auktion arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.itastore.se/integritetspolicy/

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

IT-Auktion är personuppgiftsansvarig för IT-Auktions behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Org. nr: 556877-8178
IT-Auktion Nordic AB
Box 200 62
161 02 Bromma

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur vi använder dem.

IT-Auktion samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt konto samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

De personuppgifter IT-Auktion samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

  • Namn och identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
  • Adress
  • Telefonnummer och e-post
  • IP-adress
  • Uppgifter om dina inköp

Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med IT-Auktion och för att IT-Auktion ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Vilka är de lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter samt hur länge sparas dessa?

IT-Auktion baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som kontoinnehavare, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kontoinnehavare, såsom dina inköp och din kommunikation med IT-Auktion.

I vissa fall kan IT-Auktion ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagen.

Ändamål Rättslig grund Lagringstid
För att administrera ditt kontoinnehav, möjliggöra kommunikation via e-post, telefon eller SMS/MMS Fullföljande av avtal om
konto
Så länge du har ett konto
Nyhetsbrev Samtycke Tills du drar tillbaka ditt samtycke (opt-out)
För att administrera ditt köp och leverera varor Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig skyldighet Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Tjänsteleverantörer och andra:
IT-Auktion har till största del egen teknik och maskinvara för att bedriva auktion och försäljning. I vissa fall som t.ex mailutskick och onlinebetalning hanteras informationen av extern partner som i sin tur uppfyller GDPR. All data är krypterad och skyddad oavsett om den hanteras lokalt eller med extern partner.

Transport och Logistik:
I de fall du önskar att vi skickar varan till dig så delar vi din adressinformation med fraktbolag. IT-Auktion säkerställer att denne har fullgott skydd av informationen vi delar med dem.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av IT-Auktion om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata IT-Auktion rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

IT-Auktion använder tjänsteleverantörer i Sverige och överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Säkerhet kring dina personuppgifter

Du kan alltid känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. IT-Auktion har tagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter. Alla uppgifter sparas i krypterad databas bakom brandvägg.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

IT-Auktion kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Kontaktinformation

Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på konsument@it-auktion.se eller på tel. 08-98 25 70